Algemene voorwaarden van Vendutrading b.v. te Asten.

Download hier de voorwaarden in PDF


Algemene voorwaarden van Vendutrading b.v. te Asten.
Ingeschreven K.v.K.nr. 17067390  sinds 01-02-1990, hieronder verder te noemen als Vendutrading.
Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze handelsnamen, websites, producten en diensten geleverd en handelend onder
naam van Vendutrading zoals ingescheven bij K.v.K.nr. 17067390
Ook terug te vinden en volledig uit te printen op
http://www.vendutrading.nl/av.php


Artikel 1 - Identiteit / Toepasselijkheid
Artikel 2 - Aanbieding offertes en aangaan overeenkomst.
Artikel 3 - Prijzen
Artikel 4 - Zekerheid
Artikel 5 - Betaling
Artikel 6 - Intellectuele eigendom
Artikel 7 - Kwaliteit/recht van reclame
Artikel 8 - Levertijd
Artikel 9 - Vervoer
Artikel 10 - Maatkleding
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12- Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 - Dienstverlening
Artikel 14 - Geheimhouding
Artikel 15 - Aansprakelijkheid
Artikel 16 - Overmacht
Artikel 17 - Ontbinding en schorsing overeenkomst
Artikel 18 - Matrijzen
Artikel 19 - Patenten
Artikel 20 - Garantie
Artikel 21 - Toepasselijk recht/geschillen

Artikel 1.0 Identietijd van de ondernemer
Bedrijfsnaam: Vendutrading
Adres: Voordeldonk 83
Postcode-Woonplaats: 5721HL Asten
Email Adres: ven.fred@gmail.com
Telefoonnr.: 0493696113
BTWnr.: NL1663.79.165.B02
KVKnr.: 17067390
 
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, offertes en aanbiedingen
van websites, handelsnamen, die vallen onder Vendutrading Internet Marketing,
Ingeschreven onder KVK registernummer 17067390, hieronder verder te noemen als Vendutrading,
alsmede op alle overeenkomsten die met Vendutrading worden gesloten,
met betrekking tot de verkoop door Vendutrading van producten en uitvoering door
Vendutrading van diensten, van welke aard dan ook.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt onder de wederpartij verstaan degene die
de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard
d.m.v. aanvaarding via website, offerte en/of factuur.
1.3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij op een
overeenkomst met Vendutrading wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst tussen
Vendutrading en de wederpartij indien die voorwaarden door zowel
Vendutrading als de wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
1.5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige
overeenkomsten met de wederpartij met betrekking tot de koop, inkoop en verkoop van
producten en uitvoering van diensten.
1.6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet is of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen
Vendutrading en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling
in acht wordt genomen.
 
Artikel 2 Aanbieding offertes en aangaan overeenkomst.
2.1. Een overeenkomst tussen Vendutrading en de wederpartij komt tot
stand door middel van aanbod en aanvaarding daarvan. Vendutrading
verstrekt een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de wederpartij, dit kan per mail of post.
Aanvaarding vindt plaats door middel van ontvangst en acceptatie door Vendutrading
 van de door de wederpartij gemailde of schriftelijke opdrachtbevestiging.
2.2. Alle aanbiedingen, offertes, en prijzen van Vendutrading, waar ook
gepubliceerd en hoe dan ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3. Vendutrading is alleen gebonden aan afspraken gemaakt door de
wederpartij met personeel van Vendutrading indien deze afspraken Vendutrading
 schriftelijk zijn bevestigd . Als personeel zijn in dit verband te
beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
2.4. De overeenkomst met de wederpartij heeft geen inhoud dan door Vendutrading
 in de opdrachtbevestiging is vermeld.
2..5. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan Vendutrading dan
wel derden verstrekte gegevens betreffende het aangebodene alsmede gegevens
in drukwerken, afbeeldingen en presentaties etc.
2.6. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk
door Vendutrading zijn bevestigd c.q. geaccepteerd. Vendutrading
 heeft het recht om een wijziging van een overeenkomst zonder
opgave van reden te weigeren. Vendutrading is niet aansprakelijk
voor schade die direct of indirect uit deze weigering ontstaan of zal ontstaan.
2.7. De wederpartij mag de uit de overeenkomst met Vendutrading
voortvloeiende rechten en-of verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Vendutrading, noch geheel, noch
gedeeltelijk aan een derde overdragen.
 
Artikel 3 prijzen
3.1 Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het moment van het
sluiten van de overeenkomst geldende prijzen, en wisselkoers betreft RMB-Euro.
3.2 Indien na de overeenkomst de prijzen lonen, sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoers e.d
verhogingen zullen deze worden doorberekend aan de wederpartij.
Vendutrading het recht eventuele koersverschillen aan de wederpartij door te lasten.
3.3 alle in de aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen genoemde prijzen tarieven
zin exclusief  B.T.W., tenzij anders is vermeld.
 
Artikel 4 zekerheid
4. Vendutrading is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een
aanbetaling te vragen aan de wederpartij ter hoogte van maximaal het volledige
bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid.
4.2 Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan
Vendutrading nadere zekerheid van haar verlangen, bij gebreke
waarvan Vendutrading haar verplichtingen uit de overeenkomst mag opschorten.
 
Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is overeengekomen en-of
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen valuta is
aangegeven, geschiedt de betaling in Euro`s.
Vendutrading het recht eventuele koersverschillen aan de wederpartij door te lasten.
5.2 betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3 betaling dient te geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde
bedrag op de bankrekening van Vendutrading. Betaling aan een ander
dan Vendutrading geldt niet als een als bevrijdende betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.4 Indien de wederpartij enig door haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is de
wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
In dat geval zijn alle vorderingen van Vendutrading op de Wederpartij
onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl Vendutrading tevens aanspraak
heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1,25% per maand te berekenen
over de hoofdsom.
5.5 De wederpartij is na intreding van het verzuim tevens gehouden alle door
Vendutrading gemaakte buitengerechtelijke kosten aan Vendutrading te voldoen.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op
een bedrag van 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van
Ä100,00, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Als dan dient de wederpartij
de werkelijk gemaakte kosten te voldoen aan Vendutrading.
5.6 Iedere betaling door Vendutrading strekt allereerst tot voldoening van
de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van op de invordering
vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door
de wederpartij in mindering op de in hoofdsom openstaand vorderingen.
 
Artikel 6 intellectuele eigendom
6.1 Vendutrading blijft eigenaar van de met betrekking tot de aan
wederpartij verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, concepten
en ideeŽn, bestaand intellectuele eigendomsrechten, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 verveelvoudiging, openbaarmaking, kopiŽren en verspreiding van de in het lid 1
genoemde is slechts toegestaan met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van
Vendutrading.
6.3 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen,
concepten en ideeŽn blijven eigendom van Vendutrading en dienen op
eerste schriftelijke verzoek van Vendutrading onverwijld te worden geretourneerd.
6.4 Bij overtreding van de in dit artikel opgenomen verplichtingen verbeurt de
wederpartij ten behoeve van Vendutrading zonder gerechtelijke
tussenkomst een terstond opeisbare boete van Ä 10.000,00(zegge: tienduizend
Euro) per overtreding en per dat de overtreding voortduurt, onverminderd de
verplichting van de wederpartij tot vergoeding van de door Vendutrading geleden schade.
Koop en verkoop van producten.
6.5 Geheimhoudingsverklaringen met betrekking tot aan Vendutrading
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, concepten
en ideeŽn, bestaand intellectuele eigendomsrechten, moeten apart worden vastgelegd
en ondertekend door Vendutrading en de wederpartij, d.m.v. een geheimhoudingsverklaring.
 
Artikel 7 kwaliteit/recht van reclame
7.1 Vendutrading zal producten leveren die voldoen aan de normale
handelskwaliteiten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bijzondere kwaliteiten zijn
overeengekomen.
7.2 Specifieke kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Vendutrading
te leveren producten dienen uitdrukkelijk zijn overeengekomen, anders wordt uit
gegaan van de normale in de handel te verwachten kwaliteitseisen en
kwaliteitsnormen.
7.3 De wederpartij is verplicht terstond na de (op) levering van producten, deze
grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Vendutrading
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering
schriftelijk op de hoogte te stellen. De wederpartij kan er geen beroep meer op
doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien zij
Vendutrading niet binnen de hiervoor genoemde termijn schriftelijk
daarvan op de hoogte heeft gesteld.
7.4 Vendutrading dient in de gelegenheid te worden gesteld ingediende
reclames controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden
opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
7.5 Vendutrading heeft het recht naar eigen keuze de producten te
vervangen na terugzending daarvan in originele toestand, de producten te
herstellen dan wel de voor de betreffende producten betaalde vergoeding aan de
wederpartij terug te betalen.
7.6 Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt,
verjaren door verloop van twee jaren na de overeenkomst lid 3 van dit artikel
gedane kennisgeving.
7.7 Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de vraag of de
afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, dan wordt dat verschil in
uitzondering op artikel 18.2 van deze algemene voorwaarden beslecht door een
bindend advies van een door partijen gezamenlijk te benoemen deskundige.
Indien partijen niet tot een gezamenlijke benoeming van een deskundige kunnen
komen, wijzen partijen ieder een deskundige aan die samen een derde deskundige
benoemen. In dat geval wordt het bindend advies door de drie deskundigen
gezamenlijk gegeven. De kosten van het bindend advies komen voor rekening van
degene die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
7.8 Indien de reclame naar het oordeel van Vendutrading c.q. de
onafhankelijke deskundige correct is, zal Vendutrading hetzij een billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde
goederen, hetzij de goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in
originele toestand. Vendutrading is niet tot verder schade Ė of onkostenvergoeding
van welke aard dan ook verplicht.
 
Artikel 8 levertijd
8.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient
de wederpartij Vendutrading schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen
zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn voor Vendutrading de
producten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
8.2 Wanneer de bestelde producten, na het verstrijken van de levertijd niet door de
wederpartij zijn afgenomen, staan de producten voor rekening en risico van de
wederpartij ter harder beschikking opgeslagen.
 
Artikel 9 vervoer
9.1 De verzending van producten en levering daarvan geschiedt op de wijze zoals
door Vendutrading aangegeven. Indien de wederpartij een zending anders wenst te
ontvangen, zoals o.a. door snel Ė of expresse verzending, zijn de extra kosten die
hieraan verbonden zijn voor rekening van de wederpartij.
 
Artikel 10 vermaken van kleding-Textiel
10.1 Indien de wederpartij Vendutrading opdracht geeft om veranderingen
aan kleding-Textiel aan te brengen, wordt deze opdracht slechts aanvaard onder het
uitdrukkelijk beding Vendutrading niet aansprakelijkheid is ter
zake van de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden, tenzij door de
wederpartij wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door grove schuld dan
wel opzet aan de zijde Vendutrading.
10.2 Behoudens grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Vendutrading
zoals genoemd in lid 1 heeft de wederpartij niet het recht om ter zake van of in
verband met deze werkzaamheden ontbinding van de overeenkomst te vorderen,
noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte.
 
Artikel 11 maatkleding
11.1 Bij het accepteren van opdrachten tot het vervaardigen van maatkleding
aanvaardt Vendutrading geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten aanzien van
maatverschillen, teleurstellend model of coupe, teleurstellend karakter of kleur
van de stof, alsmede ten aanzien van de eigenschappen van de stof en alles wat
daarmee samenhangt, tenzij door de wederpartij wordt aangetoond dat de schade
is ontstaan door grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Vendutrading.
11.2 In de lid 1 genoemde gevallen, behoudens grove schuld dal wel opzet, heeft de
wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op
schadevergoeding, verbetering of herstel van de maatkleding.
 
Artikel 12 eigendomsvoorbehoud
12.1 Vendutrading blijft eigenaar van alle in het kader van de
overeenkomst geleverde producten zolang de wederpartij niet heeft voldaan aan
haar betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en/of enige
andere overeenkomst met Vendutrading, met inbegrip van hetgeen
de wederpartij in verband met het tekortschieten in haar verplichtingen
verschuldigd mocht zijn.
12.2 Vendutrading heeft het recht deze producten terug te vorderen en tot
zich te nemen indien de wederpartij haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet
nakomt. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen.
12.3 Zolang de producten eigendom van Vendutrading blijven is de wederpartij niet
gerechtigd deze te vervreemden/of te bezwaren, waaronder uitdrukkelijk, doch
niet uitsluitend begrepen verpanding en overdracht tot zekerheid.
12.4 Bij overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt de
wederpartij een boete van Ä 10.000,00(zegge: tienduizend euro) per dag voor
iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Vendutrading
op volledige vergoeding van de schade.
 
Artikel 13 dienstverlening
13.1 Vendutrading ondersteunt de wederpartij door het beschikking stellen
en inzetten van een tijdelijke kracht en bijbehorende diensten en/of producten bij
de uitvoering van de in de opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden. De
geschatte periode gedurende welke de tijdelijke kracht wordt ingezet, dan wel de
geschatte duur van de werkzaamheden wordt aangegeven in de
opdrachtbevestiging.
13.2 Vendutrading heeft verplichting zich ervoor in te spannen dat de
tijdelijke kracht als bedoeld in lid 1 beschikt over de deskundigheid en het
vakmanschap die nodig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden.
13.3 Vendutrading is gerechtigd de opdracht door een derde te laten
verrichten.
 
Artikel 14 geheimhouding
14.1 Vendutrading zal, behoudens in geval van een wettelijk plicht tot
bekendmaking, geheimhouding jegens derden betrachten van vertrouwelijke
informatie over wederpartij die verkregen is tijdens de uitvoering van
werkzaamheden.
 
Overige bepalingen.
 
Artikel 15 aansprakelijkheid
15.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is Vendutrading alleen
de jegens de wederpartij aansprakelijk nadat zij door de wederpartij in gebreke is
gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij haar een redelijke termijn voor de
nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
15.2 De totale aansprakelijkheid van Vendutrading is beperkt tot ten
hoogste 10% van het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende
overeenkomst aan de wederpartij gefactureerd bedragen, exclusief B.T.W.
15.3 Vendutrading is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade
zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving.
15.4 Vendutrading is niet aansprakelijk voor de kosten , schade en
interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg vanĪ
a. overmacht, zoals in artikel 16 van deze voorwaarden is omschreven.
b. Daden of nalatigheden van de wederpartij, haar ondergeschikten, dan wel
andere personen die door of vanwege de Wederpartij te werk zijn gesteld.
15.5 In geval van een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, is
laatstgenoemde jegens Vendutrading gehouden alle door Vendutrading
als gevolg van die tekortkoming ontstane schade te vergoeden,
waaronder begrepen zuivere vermogensschade.
15.6 Vendutrading is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade
zoals letselschade, reparatieschade, verstikkingsschade, explosie en brandschade,
op producten en of verpakkingen.
Wederpartij dient ten alle tijden producten op deze te controleren, en dusdanig
te gebruiken en te plaatsen zodat kinderen er niet mee in aanraking kunnen komen.
 
Artikel 16 overmacht
16.1 Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen,
belemmeringen door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele
of gedeeltelijke werkstaking, oproer, bedrijfsbezetting, inbeslagneming, defecten
aan machines, piraterij, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van
herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten
door leveranciers van Vendutrading ex en importverboden, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, epidemieŽn belemmerende maatregelen van enige
overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van
vervoer van Vendutrading, dan wel in middelen van vervoer van
derden, verlies van dat de te verwerken onderdelen, het opleggen van heffingen
of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging de feitelijke omstandigheden
meebrengen, faillissement van producenten, agenten.
Overlijden, faillissement, annuleren van opdrachten of ziekte van producenten of agenten,
ziekte van personeel en- of een gebrek aan personeel en voorts
iedere omstandigheid die Vendutrading niet redelijkerwijs heeft
kunnen voorzien en waarop zij redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen
uitoefenen, leveren voor Vendutrading overmacht op en ontheffen
haar van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de
wederpartij recht heeft op enigerlei schadevergoeding van welk aard of hoe ook
genaamd dan ook.
16.2 Vendutrading is in het geval van overmacht gerechtigd, om of de
koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of
deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen.
 
Artikel 17 ontbinding en schorsing overeenkomst
17.1 onverminderd de haar toekomende rechten is Vendutrading bevoegd
om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling, en
zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden:
a. indien de wederpartij terzake van enige verplichting jegens Vendutrading in
verzuim is:
b. indien aan Vendutrading of de wederpartij (voorlopige)
sursťance van bepaling is verleend
of een aanvraag daartoe is ingediend.
c. wanneer Vendutrading of de wederpartij in staat van
faillissement is verklaard of een
aanvraag daartoe is ingediend:
17.2 In geval van een tekortkoming, dan wel in de lid 1 onder b en c van dit artikel
genoemde gevallen, is Vendutrading tevens bevoegd de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden op te schorten.
17.3 Ontbinding en schorsing van de overeenkomst geschieden door middel van een
schriftelijke verklaring.
17.4 Ontbinding en schorsing van de overeenkomst geschieden door middel van een
schriftelijke verklaring.
 
Artikel 18 Matrijzen
18.1 Matrijswijzigingen na goedkeuring proef product zijn voor de
kosten van de wederpartij.
18.2 Matrijzen blijven in China, tenzij anders overeengekomen.
18.3 Bij een verschil tussen Vendutrading en de wederpartij heeft de wederpartij
het recht om de matrijs over te plaatsen naar een door wederpartij op te geven adres.
Vervoerskosten komen voor rekening van de wederpartij. Indien de productie de aantallen
van 1.000.000 injecteringen overschrijdt zal de matrijs allen met bijbetaling van de
vervoerskosten verscheept worden. 
Voor Injecteringen onder de genoemde aantallen dienen de volgende percentages
over de matrijskosten extra gerekend te worden.
0-100.000 = 100%
100.000-200.000 = 90%
200.000-300.000 = 80%
300.000-400.000 = 70%
400.000-500.000 = 60%
500.000-600.000 = 50%
600.000-700.000 = 40%
700.000-800.000 = 30%
800.000-900.000 = 20%
900.000-1.000.000 = 10%
18.4 Het eigendom van de matrijzen wordt geacht te zijn overgedragen van
Vendutrading aan wederpartij op het moment dat alle betalingen die ermee verband houden,
door Vendutrading zijn ontvangen.
18.5 Bij overmacht zoals beschreven in art. 16 vervallen de rechten op de matrijs
en kan er geen teruggave cq betalingen verhaald worden op Vendutrading.
18.6 Indien er gedurende een periode van drie (3) jaar geen bestellingen worden gedaan
voor producten van een matrijs, kan Vendutrading schriftelijk bekendmaken
aan wederpartij op diens laatst bekende adres, dat de matrijzen zullen worden afgevoerd.
Indien wederpartij niet binnen dertig (30) dagen schriftelijk reageert,
zijn de matrijzen eigendom van Vendutrading geworden.
Indien wederpartij wil dat Vendutrading de matijs bewaart,
kan Vendutrading bewaarkosten in rekening brengen.
18.7 Vendutrading heeft het recht om het starten van de productie tegen te houden,
zo lang wederpartij niet alle betalingen die verband houden met de matrijzen, volledig heeft voldaan.
 
Artikel 19 Patenten
19.1 Wederpartij vrijwaart Vendutrading tegen elke claim of schadevergoeding
die het gevolg is van een daad of vordering van derden tegen
Vendutrading wegens werk in opdracht van de wederpartij
19.2 Vendutrading is niet verantwoordelijk voor het controleren van patenten,
copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door verkoper
bestelde goederen en is niet aansprakelijk voor rechtshandelingen of claims
als gevolg van mogelijk inbreuk op voornoemde rechten.
 
Artikel 20 Garantie
20.1 Met inachtneming van het hierna gestelde onder art. 16, 17 en 18, garanderen wij een goede
constructie en uitvoering van de door ons geleverde zaken gedurende een termijn van 12
maanden na uitlevering van het product.
20.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door wederpartij of door derden;
- overmacht of andere oorzaken buiten onze schuld.
- andere gebruikstoepassing als waarvoor het product aangevraagd is.
- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, tenzij anders overeengekomen.
- Werkzaamheden zonder onze schriftelijke toestemming door wederpartij dan wel derden
   aan onze leveringen uitgevoerd, ontheffen ons van onze garantieverplichtingen.
- wederpartij kan alleen beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van ons heeft voldaan.
- geen beroep op enig beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze
   Algemene Leveringsvoorwaarden kan worden gedaan door degene die de schade
   opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt.
20.3 Goederen/materialen aangekocht/geproduceerd buiten de EU,
dient de wederpartij zelf na te gaan of de goederen/materialen voor zijn doeleinden geschikt zijn.
Voor de leveringen dient wederpartij de productie samples/voorbeelden
en/of datasheets/specificaties van de geleverde materialen/goederen te controleren
of deze aan zijn eisen voldoen.
De productie voorbeelden/samples en/of datasheet/specificaties van de goederen/materialen
zijn bij Vendutrading opvraagbaar.
Deze zijn nog opvraagbaar binnen 30 dagen na levering en voor ingebruikname van de goederen/materialen.
Als wederpartij de productie samples/voorbeelden en/of datasheet/specificaties niet controleert,
ligt de verantwoordelijkheid bij de wederpartij.
Ńls er binnen 30 dagen na levering niet gereclameerd is of de goederen/materialen eerder in gebruik worden genomen,
dan betekent dat er geen aanspraak op de garantie kan worden gemaakt. Ook als het materiaal afwijkt van eerdere omschrijvingen.
 
Artikel 21 toepasselijk recht/geschillen
21.1 Op elke overeenkomst tussen Vendutrading en de wederpartij is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.2 Alle geschillen tussen Vendutrading en de wederpartij zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brabant of zulks ter
keuze Vendutrading, aan de bevoegde rechter in de
vestigingsplaats van de wederpartij.